Hof ’s-Gravenhage 3 augustus 2012 (gewoontebelediging), LJN BX3873 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3873)Hof ’s-Gravenhage 3 augustus 2012 (gewoontebelediging), ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3873, LJN BX3873

Naar het oordeel van het hof bieden de ten tijde van de aanhouding van de verdachte en de inbeslagname van diens computers beschikbare gegevens, te weten de aangifte van het MDI en de resultaten van het onderzoek van het KLPD, onvoldoende grondslag voor een verdenking van overtreding van het tweede lid van artikel 137c, 137 d dan wel 137e van het Wetboek van Strafrecht. Pas bij onderzoek van de gegevens op de computer is duidelijkheid verkregen over de omvang van de bestanden.


De ten tijde van de aanhouding en inbeslagname beschikbare gegevens bieden naar ’s hofs oordeel wel voldoende grondslag voor een verdenking van overtreding van het eerste lid van artikel 137c, 137d dan wel 137e van het Wetboek van Strafrecht.

Nu op grond van laatstgenoemde artikelen geen bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven, stelt het hof vast dat de wettelijke grondslag voor de aanhouding buiten heterdaad van de verdachte en de inbeslagname van diens computers ontbrak.


Het hof is dan ook van oordeel dat de aanhouding van de verdachte en de inbeslagname van diens computers onrechtmatig zijn. Naar het oordeel van het hof doet zich aldus de situatie voor dat belangrijke strafvorderlijke voorschriften in aanzienlijke mate zijn geschonden. Het gevolg hiervan is dat niet kan worden volstaan met de constatering van die schending of verdiscontering daarvan in de strafmaat maar dat de resultaten van de onrechtmatige bewijsvergaring van het bewijs dienen te worden uitgesloten. Volgt vrijspraak.


Categorieën: Discriminatie, haat opruiïng, nocategory, Strafvordering, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,