Hof ’s-Gravenhage 31 mei 2011 (Pompengids hoger beroep), LJN BQ7287 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7287)Hof ’s-Gravenhage 31 mei 2011 (Pompengids hoger beroep), ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7287, LJN BQ7287

Hoger beroepvan Voorzieningenrechter Dordrecht 17november 2010 (PompenGids),
ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7287, LJN
BO4259Gedaagde exploiteert website PompenGids.net, die bedrijven de mogelijkheidbiedt om zich gratis te registreren en daarbij aan te vinken welk merk pomp zijverhandelen c.q. aan welk merk pomp zij (reparatie/service)werkzaamhedenverrichten.

Niet(voldoende) aannemelijk geworden dat thans de ‘PompenGids’ onjuiste en/ofmisleidende informatie bevat. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat de‘PompenGids niet onafhankelijk en objectief zou zijn of niet het meest completegegevensbestand zou bevatten, althans niet in die zin dat er sprake is vanzodanige gebreken op deze punten dat dit onrechtmatig jegens VW&B is.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: ,