Hof ’s-Hertogenbosch 1 februari 2011 (Kleintje Muurkant Hof), LJN BP3921 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BP3921)Hof ’s-Hertogenbosch 1 februari 2011 (Kleintje Muurkant Hof), ECLI:NL:GHSHE:2011:BP3921, LJN BP3921

Hoger beroep van Rechtbank ’s-Hertogenbosch 4 juli 2008.


Gedaagde stelt onder meer dat De Stichting artikel 8 WBP heeft overtreden, nu hij geen toestemming tot publicatie van de bewuste artikelen heeft gegeven (artikel 8 sub a).
Het hof is echter voorlopig van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat toestemming in casu nodig was, nu de beweringen over gedaagde in de bewuste artikelen noodzakelijk waren voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Stichting, terwijl het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gedaagde niet prevaleerde (artikel 8 sub f).Met betrekking tot archief: Bij de belangenafweging stelt het hof voorop dat een publicatie over een persoon op Internet waarvan de onrechtmatigheid niet aannemelijk is geworden of is komen vast te staan, in beginsel op Internet mag worden gearchiveerd. Degene die het artikel archiveert dient hierbij echter wel behoorlijk en zorgvuldig om te gaan met de belangen van de desbetreffende persoon, bijvoorbeeld door af te wegen voor welke doelgroep hij het archief openstelt en gedurende welke termijn.
In het licht van het voorgaande en hetgeen in het kader van de belangenafweging is overwogen bij de beoordeling van de al dan niet onrechtmatigheid van de aanvankelijke publicaties van de artikelen, heeft gedaagde onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat het archiveren van de artikelen onrechtmatig was.


Categorieën: Archief, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , ,