Hof ’s-Hertogenbosch 1 juli 2013 (rap op YouTube), ECLI:NL:GHSHE:2013:2628Hof ’s-Hertogenbosch 1 juli 2013 (rap op YouTube), ECLI:NL:GHSHE:2013:2628

Het hof acht de inhoud van de videoclip van dien aard dat alleen al de door verdachte en zijn medeverdachte gerapte/uitgesproken woorden, bij de aangever tot wie ze waren gericht, de redelijke vrees konden doen ontstaan dat hij van het leven zou kunnen worden beroofd. Dat dit anders zou zijn nu er sprake is van een rapcultuur, vermag het hof niet in te zien, te meer niet daar de bedreiging is gericht tegen de heer G. Wilders van wie algemeen bekend is dat hij in verband met bedreigingen voortdurende persoonlijke bescherming behoeft. De omstandigheid dat de teksten zijn uitgesproken in een rapnummer brengt zonder meer niet mee dat de tekst niet serieus hoeft te worden genomen.


Verdachte heeft aangevoerd dat zijn opzet niet was gericht op het daadwerkelijk uitvoeren van de bedreigingen in de richting van Wilders, maar dat hij enkel heeft willen waarschuwen voor de gevolgen indien Wilders niet zou stoppen met zijn uitlatingen.


Naar het oordeel van het hof geeft verdachte hiermee aan dat hij wilde (het opzet had) dat de uitingen als in de tenlastelegging omschreven, Wilders zouden bereiken. Dat verdachte tevens tenminste het voorwaardelijk opzet had dat bij Wilders de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen, ligt besloten in de aard van de bewoordingen en afbeeldingen alsmede de openbare, veel bekeken bron (YouTube) waarbinnen deze werden geuit. Door zich op deze wijze te uiten heeft de verdachte op zijn minst genomen bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat aangever op de hoogte zou raken van de gesproken en geschreven woorden en getoonde afbeeldingen en dat bij hem hierdoor de redelijke vrees zou ontstaan dat het misdrijf waarmee daarin werd gedreigd (het doden van aangever) ook gepleegd zou worden.


Voor bewezenverklaring van bedreiging is niet nodig dat bij de dader het voornemen bestond het dreigement werkelijk waar te maken.


Categorieën: Bedreiging, Filmpjes op internet, nocategory

Tags: , , , , , ,