Hof ‘s-Hertogenbosch 12 oktober 2009 (ruchtbaarheid Hyves-smaad), LJN BK5777 (ECLI:NL:GHSHE:2009:BK5777)Hof ‘s-Hertogenbosch 12 oktober 2009 (ruchtbaarheid Hyves-smaad), ECLI:NL:GHSHE:2009:BK5777, LJN
**BK5777**

Tenlastegelegd is het misdrijf smaad. Verdachte heeft verklaard dat hij teksten met foto op zijn Hyves-webpagina heeft gezet teneinde zijn familieleden voor zijn broer te waarschuwen. Deze teksten en foto waren afgeschermd voor het publiek en slechts zichtbaar voor 10 à 12 personen (zogenoemde “Hyves-vrienden”) – met name familieleden – en dus niet openbaar toegankelijk gemaakt, aldus verdachte.


Gelet op de aard en strekking van de in de tenlastelegging weergegeven berichten moet worden aangenomen dat de verdachte opzettelijk de eer en goede naam van zijn broer heeft willen schaden. De vraag is echter of de verdachte aan deze beschuldigingen ruchtbaarheid heeft willen geven als bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht. Onder “ruchtbaarheid geven” dient te worden verstaan “het ter kennis van het publiek brengen” (HR 22 januari 1965, NJ 1965, 131). Met een zodanig “publiek” is een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden bedoeld (Hoge Raad op 8 juli 2008, ECLI:NL:GHSHE:2009:BK5777, LJN BC 9186).


Verdachte heeft verklaard dat slechts 10 à 12 personen – voornamelijk familieleden – de teksten en foto konden bekijken. Voor andere Hyves-gebruikers waren deze teksten en foto volgens hem niet zichtbaar. Het hof concludeert dat de verdachte de gewraakte berichten niet ter kennis heeft gebracht aan een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden, maar aan een beperkt aantal selecte personen. Hierdoor is niet voldaan aan het bestanddeel “met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven”.


Subsidiair is belediging in het openbaar bij geschrift gedaan te laste gelegd. Gezien het karakter van strafbare belediging moet onder het bestanddeel “in het openbaar” worden begrepen dat de gewraakte uitlatingen zijn gericht tot enig publiek.
Op dezelfde gronden als overwogen bij het primair ten laste gelegde is het hof van oordeel dat, nu de gewraakte uitlatingen zijn gedaan op een website die slechts toegankelijk was voor een gering aantal selecte personen, deze niet in het openbaar zijn gedaan. Evenzeer volgt hieruit dat het opzet van verdachte niet was gericht op openbaarheid.


Categorieën: nocategory, Openbaar, Smaadschrift, Sociale netwerksites, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,