Hof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2011 (geen email-dagvaarding), LJN BQ8567 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ8567)Hof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2011 (geen email-dagvaarding), ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ8567, LJN BQ8567

De wetgever heeft niet voorzien in de mogelijkheid om dagvaardingen in een strafzaak pere-mail aan de verdachte te doen toekomen. Artikel 588, vierde lid en artikel588a, vijfde lid van het Wetboek van Strafvordering vermelden weliswaar dat bijof krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteldmet betrekking tot de toepassing van deze artikelen. Evenwel voorziet hetdaarop gebaseerde Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen d.d. 17oktober 2005 thans niet in een wijze van toezending van dagvaardingen pere-mail.Gelet op het bovenstaande, mede gelet op het in artikel 1 van het Wetboek vanStrafvordering bepaalde, ziet het hof geen andere rechtsgeldige mogelijkhedenom een verdachte in kennis te stellen van een zitting dan via de betekening vandagvaardingen en oproepingen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 588en 588a van het Wetboek van Strafvordering en de nadere regels in voornoemd Besluit. Voor een ‘rechtsgeldige uitreiking’ per elektronische post ziet het hof opbasis van voornoemde bepalingen derhalve geen ruimte.Naar het oordeel van het hof heeft de officier van justitie op goede gronden geweigerd de dagvaarding dan wel de informatie daaruit per e-mail toe te zendenaan het door de verdachte opgegeven e-mail adres.

Categorieën: E-mail, nocategory, Strafvordering

Tags: , , , , , ,