Hof ‘s-Hertogenbosch 21 december 2012 (Wendy, Lindsy en Femke), LJN BY7144 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7144)Hof ‘s-Hertogenbosch 21 december 2012 (Wendy, Lindsy en Femke), ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7144, LJN BY7144

Met gebruikmaking van de door hem aangenomen valse hoedanigheden heeft hij aangeefsters bewogen tot het voor de webcam plegen van ontuchtige handelingen. De verdachte maakte daarbij gebruik van misleiding. De aangeefsters wisten immers niet dat zij in werkelijkheid contact hadden met een man van ongeveer 35 jaar. Aannemelijk is dat zij de ontuchtige handelingen niet hadden gepleegd indien zij wisten dat zij met de verdachte contact hadden. Door die misleiding is de verdachte in het bezit gekomen van foto’s en filmpjes van de genoemde meisjes waarop te zien is dat zij ontuchtige handelingen verrichten.


Naar het oordeel van het hof brengt de omstandigheid dat een vrijwillig genomen besluit om ontuchtige handelingen te plegen tot stand is gekomen door misleiding, in die zin dat degene die de handelingen heeft verricht door toedoen van de verdachte in de veronderstelling verkeerde dat hij of zij contact had met een ander dan de verdachte, niet met zich dat die handelingen als tegen zijn of haar wil gepleegd kunnen worden beschouwd. Daarmee zou het begrip “dwingen” in artikel 246 Sr te veel worden opgerekt. Dit geldt te meer nu artikel 248a Sr specifiek voorziet in een op misleiding toegesneden delictsomschrijving: “Hij die door (…) misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen (…), wordt gestraft met (…)”.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat de gedragingen van de verdachte in de bedoelde eerste fase, de fase van misleiding, geen “dwingen” als bedoeld in artikel 246 Sr opleveren.


Categorieën: Chat, Filmpjes op internet, Foto's, Identiteitsfraude, nocategory, Webcam, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , , , , ,