Hof ’s Hertogenbosch 23 oktober 2013 (erotische website) ECLI:NL:GHSHE:2013:4912Hof ’s Hertogenbosch 23 oktober 2013 (erotische website) ECLI:NL:GHSHE:2013:4912


Van appelante zijn foto’s geplaatst op erotische websites met suggestieve onderschriften. In eerste aanleg had zij onder meer gevorderd voor recht te verklaren dat geïntimeerde aansprakelijk is voor alle geleden en te lijden schade van appellante door de plaatsing van de foto’s met de bijbehorende suggestieve teksten op internet; veroordeling tot verwijdering van alle foto’s met bijbehorende suggestieve teksten van internet. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof oordeelt als volgt: allereerst is van belang dat bij beoordeling van voormelde vordering voorop staat dat ingevolge artikel 21 Auteurswet openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret ongeoorloofd is voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen openbaarmaking verzet. Een redelijk belang kan zowel zien op persoonlijke belangen als commerciële belangen. Beantwoording van de vraag of openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is, vergt een afweging in het kader van het door art. 8 EVRM beschermde recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of eer en goede naam enerzijds, en het door art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid anderzijds.

Appelante heeft gesteld dat geïntimeerde de des betreffende foto’s met bijbehorende teksten op bedoelde websites heeft geplaatst. Hieromtrent is onvoldoende duidelijkheid geworden tijdens het partijdebat. Het hof acht een deskundigenonderzoek noodzakelijk. Daarbij staat de volgende vraag centraal: Was het in 2007/2008 mogelijk dat een derde via de computer e of laptop van geïntimeerde met gebruikmaking van zijn IP-adres de desbetreffende foto’s met bijbehorende teksten op bedoelde websites plaatste (zonder dat enige medewerking van geïntimeerde was vereist)? Voorlopig wordt iedere beslissing aangehouden.


Categorieën: Foto's, nocategory, Portretrecht, Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,