Hof ‘s-Hertogenbosch 5 augustus 2008 (art. 12 procedure hacking), LJN BE9060. (ECLI:NL:GHSHE:2008:BE9060)
Hof ‘s-Hertogenbosch 5 augustus 2008 (art. 12 procedure hacking), LJN BE9060. (ECLI:NL:GHSHE:2008:BE9060)

Klacht ex artikel 12 Sv.; artt. 138a, 350b Sr. Het hof overweegt dat het maatschappelijk belang in deze zaak zeer groot is. Het is een feit van algemene bekendheid dat aan computersystemen grote schade kan worden toegebracht als gevolg van handelingen van zogenoemde ‘hackers’. Het hof acht dan ook, gelet op de ernst en omvang van het beweerdelijk gepleegde strafbare feit en de zich in het dossier bevindende aanwijzingen, termen aanwezig om het beklag gegrond te verklaren en de vervolging van beklaagde te bevelen, ter zake van overtreding van artikel 350b van het Wetboek van Strafrecht en/of overtreding van artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht.


Categorieën: nocategory, Strafvordering