Hof van Justitie EU 13 juni 2019 (Gmail), zaak C‑193/18, ECLI:EU:C:2019:498

Hof van Justitie EU 13 juni 2019 (Gmail), zaak C193/18, ECLI:EU:C:2019:498

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten (kaderrichtlijn), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, moet aldus worden uitgelegd dat een webgebaseerde e‑maildienst die zelf geen toegang tot het internet verschaft, zoals de door Google LLC aangeboden dienst Gmail, niet geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, zodat die dienst geen „elektronische communicatiedienst” in de zin van die bepaling is.

Categorieën: E-mail, Telecommunicatierecht

Tags: , , , , , ,