Hof van Justitie EU 29 juli 2019 (Der Spiegel Online), zaak C‑516/17, ECLI:EU:C:2019:625

Hof van Justitie EU 29 juli 2019 (Der Spiegel Online), zaak C‑516/17, ECLI:EU:C:2019:625

Bezwaar van Duits politicus tegen publicatie van een door hem geschreven boek en artikel op de website van Spiegel Online. Het Hof van Justitie EU (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 3, onder c), tweede geval, en onder d), van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG moet aldus worden uitgelegd dat het geen volledige harmonisatie van de draagwijdte van de daarin vervatte beperkingen of restricties tot stand brengt.

De in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie neergelegde informatievrijheid en persvrijheid kunnen geen rechtvaardiging bieden voor niet onder de in artikel 5, leden 2 en 3, van de Auteursrechtrichtlijn bedoelde beperkingen en restricties vallende afwijkingen van het uitsluitende reproductierecht van auteurs en het uitsluitende recht van mededeling van hun werken aan het publiek, zoals deze rechten respectievelijk in artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 1, van die richtlijn zijn vastgelegd.

De nationale rechter moet zich bij de belangenafweging die hij aan de hand van alle omstandigheden van het betrokken geval dient te maken tussen enerzijds de in artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 1, van de Auteursrechtrichtlijn bedoelde uitsluitende rechten van de auteur en anderzijds de in de uitzonderingsbepalingen van artikel 5, lid 3, onder c), tweede geval, en onder d), van deze richtlijn bedoelde rechten van de gebruikers van beschermd materiaal, baseren op een uitlegging van deze bepalingen die, met volledige inachtneming van de bewoordingen en behoud van de nuttige werking ervan, volkomen in overeenstemming is met de door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde fundamentele rechten.

Artikel 5, lid 3, onder c), tweede geval, van de Auteursrechtrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de toepassing van de in dit artikel bedoelde beperking of restrictie beperkt tot situaties waarin het niet redelijkerwijs mogelijk is om vooraf te verzoeken om toestemming voor het gebruik van een beschermd werk met het oog op de verslaggeving over actuele gebeurtenissen.

Artikel 5, lid 3, onder d), van de Auteursrechtrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een verwijzing door middel van een hyperlink naar een bestand dat afzonderlijk kan worden geraadpleegd, onder het in deze bepaling gebruikte begrip „citeren” valt.

Artikel 5, lid 3, onder d), van de Auteursrechtrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een werk wordt geacht reeds op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, wanneer het in de betrokken specifieke vorm reeds met toestemming van de rechthebbende of op grond van een gedwongen of wettelijke licentie voor het publiek toegankelijk is gemaakt.

Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks

Tags: , , , , , , , , , ,