Hoge Raad 13 december 2005 (uploaden), LJN AU5788. (ECLI:NL:HR:2005:AU5788)
Hoge Raad 13 december 2005 (uploaden), LJN AU5788. (ECLI:NL:HR:2005:AU5788)

Veroordeling voor inbreuk maken op auteursrecht door o.m. computerspellen, films en muziek op internet aan te bieden. Het hof heeft verzuimd een uitdrukkelijke beslissing te geven op het verweer dat de werken waarom het hier gaat vrijelijk zijn te downloaden, zodat geen auteursrecht is geschonden. Dat behoeft niet tot cassatie te leiden. HR verwijst naar conclusie AG, inhoudende: “In deze zaak is niet aan de orde of het van internet downloaden van muziek voor privégebruik een inbreuk op het auteursrecht oplevert. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte – zoals hij zelf verklaarde – "illegale" cd’s kocht van een dealer van dergelijke cd’s uit België. Die cd’s gebruikten de verdachte en zijn mededader vervolgens als "master" voor het thuis – dus in Nederland – kopiëren daarvan voor de verkoop. Waarom het enkele feit dat de muziekwerken van internet zijn te downloaden, tot gevolg heeft dat de vermenigvuldiging zoals de verdachte die praktizeerde, geen inbreuk maakte op het auteursrecht, vermag ik niet in te zien.”


Categorieën: nocategory