Hoge Raad 13 september 2013 (beslag op gegevens in de cloud), ECLI:NL:HR:2013:BZ9958Hoge Raad 13 september 2013 (beslag op gegevens in de cloud), ECLI:NL:HR:2013:BZ9958

Voor zover voor internetrecht van belang: Bewijsbeslag kan ook in niet-IE zaken gelegd worden. Beslaglegging kan slechts plaatsvinden onder de in art. 843a Rv gestelde voorwaarden en kan dus ook slechts betrekking hebben op "bescheiden" in de zin van die bepaling (waaronder overigens mede digitale bestanden kunnen worden begrepen, met dien verstande dat de mogelijkheid bestaat dat daarvan onder toezicht van de deurwaarder ter plaatse kopieën worden gemaakt, die dan in beslag worden genomen). Zij kan, indien noodzakelijk, tevens de voorwerpen betreffen waarin, of de gegevensdragers waarop deze bescheiden zich bevinden.


Indien tijdens de tenuitvoerlegging van het beslagverlof echter redelijke gronden blijken te bestaan om te vermoeden dat de beslagene of de derde digitale bestanden elders dan op een aangetroffen gegevensdrager (bijvoorbeeld ‘in the cloud’) bewaart, en dat deze bestanden vallen onder het beslagverlof, dient hij deze bestanden voor de deurwaarder toegankelijk te maken. De rechterlijke toestemming tot beslaglegging omvat in dit soort gevallen immers uit haar aard mede een tot de beslagene of de derde gericht bevel om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de beslaglegging omdat die toestemming anders zinloos zou zijn.


Categorieën: Burgerlijk procesrecht, Cloud, nocategory

Tags: , , , , , ,