Hoge Raad 22 april 2016 (donatiemodule), ECLI:NL:HR:2016:695

Hoge Raad 22 april 2016 (donatiemodule), ECLI:NL:HR:2016:695

Belanghebbende stelt de goede doelen onder meer een zogenoemde donatiemodule ter beschikking. Met behulp van deze module, die geïntegreerd kan worden met sociale netwerken als Facebook en Twitter, kunnen giften worden gedaan aan de goede doelen. Donaties die via deze donatiemodule worden gedaan, worden ontvangen op een bankrekening van de Stichting Derdengelden B en vervolgens doorgestort naar het goede doel waarvoor de desbetreffende donatie bestemd is.

In een geval als het onderhavige, waarin de instelling beoogt goede doelen die zich bij haar aansluiten te ondersteunen door het aanbieden van faciliteiten op het gebied van fondsenwerving, wordt niet voldaan aan de hiervoor omschreven eis dat de desbetreffende instelling haar werkzaamheden richt op het dienen van voldoende concreet bepaalde doelen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot het algemeen nut kunnen worden gerekend. De in verband met dit oogmerk te verrichten werkzaamheden zijn niet rechtstreeks gericht op het dienen van een door de instelling of een bepaalde ANBI nagestreefd algemeen belang. Zij dienen slechts op indirecte wijze de belangen die worden nagestreefd door goede doelen die zich bij de instelling aansluiten. Op voorhand kan niet worden vastgesteld welke goede doelen zich bij de instelling zullen aansluiten en of, en zo ja in hoeverre, die goede doelen het algemeen nut beogen.

De doelstelling van belanghebbende kan niet worden gerekend tot het financieel of op andere wijze ondersteunen van een of meer ANBI’s, in de zin van art. 5b lid 1 letter l AWR.

Categorieën: Belastingrecht, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , ,