Hoge Raad 25 november 2005 (Pessers/Lycos), LJN AU4019. (ECLI:NL:HR:2005:AU4019)
Hoge Raad 25 november 2005 (Pessers/Lycos), LJN AU4019. (ECLI:NL:HR:2005:AU4019)

Kort geding, verplichting van een hosting provider tot het verstrekken van de naam en het adres van een websitehouder (NAW-gegevens) aan een derde die schade stelt te lijden als gevolg van een op de door die provider ‘gehoste’ website gepubliceerde, anoniem geuite, ernstige beschuldiging; strekking van art. 6:196c BW, reikwijdte van EG-richtlijn inzake elektronische handel (PbEG L 178); verschoningsrecht?, belang van vrije meningsuiting, bescherming persoonsgegevens (art. 8 onder f Wpb), art. 8 en 10 EVRM.


Categorieën: nocategory