Hoge Raad 26 juni 2018 (homofobe rap), ECLI:NL:HR:2018:1003

Hoge Raad 26 juni 2018 (homofobe rap), ECLI:NL:HR:2018:1003

Groepsbelediging homoseksuelen en joden in op YouTube geplaatste rap met bijbehorende videoclip die onder meer inhield de tekst “flikkers geef ik geen hand” en “ik haat die fucking joden nog meer dan de nazi’s”, art. 137c.1 Sr en 10 EVRM.

Het Hof heeft geoordeeld dat de in de bewezenverklaring weergegeven uitlatingen – welke voorkomen in een rap van verdachte waarvan hij een videoclip op internet heeft geplaatst – zowel op zichzelf beschouwd als bezien in hun context beledigend zijn in de zin van art. 137c Sr. Daarbij heeft het in aanmerking genomen dat het woord “flikker” naar algemeen spraakgebruik wordt gebruikt als scheldwoord en als minachtende benaming voor homoseksuelen, waaraan de toevoeging “geef ik geen hand” een nog negatievere lading geeft, dat de zin “Ik haat die fucking joden nog meer dan de nazi’s” dat deden een relatie legt met de historische werkelijkheid van de holocaust en dat het woord “fucking” de uitlating een nog negatievere lading geeft. Het Hof heeft voorts het volgende in aanmerking genomen. Hoewel kenmerkend is voor rap dat grove bewoordingen niet worden geschuwd, is de enkele omstandigheid dat de uitlatingen rijmen met de rest van de tekst van de rap, niet voldoende om van functionaliteit in het kader van artistieke expressie te kunnen spreken, terwijl ook anderszins niet van zo’n functioneel verband met de rest van die tekst is gebleken. Op grond hiervan heeft het Hof geoordeeld dat verdachte zijn artistieke vrijheid heeft misbruikt om de beledigingen te uiten. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Mede in aanmerking genomen hun verwevenheid met de aan het Hof als feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval, zijn zij toereikend gemotiveerd.

Volgt verwerping.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Filmpjes op internet, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , , , ,