Hoge Raad 27 maart 2012 (Auswitchcartoon), LJN BV5623 (ECLI:NL:HR:2012:BV5623)
Hoge Raad 27 maart 2012 (Auswitchcartoon), LJN BV5623 (ECLI:NL:HR:2012:BV5623)

Art. 137c en 137e Sr. Het plaatsen van een “Auswitchcartoon” op websites. De overwegingen van het Hof die erop neerkomen dat voor de beoordeling van de in dit verband relevante context niet de louter subjectieve intentie van de verdachte beslissend is, maar dat die context voor derden kenbaar moet zijn, en het daarop gebaseerde oordeel van het Hof getuigen niet van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen het Hof in dit verband nader met betrekking tot die kenbaarheid heeft vastgesteld, is evenmin onbegrijpelijk. De overwegingen en het daarop gebaseerde oordeel van het Hof over het "onnodig grievende" karakter van de betrokken afbeeldingen zijn verweven met de aan het Hof als feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval; zij getuigen niet van een onjuiste rechtsopvatting en zijn evenmin onbegrijpelijk.


Categorieën: nocategory