Hoge Raad 28 februari 2006 (opzet niet gericht op bezit), LJN AU9104. (ECLI:NL:HR:2006:AU9104)
Hoge Raad 28 februari 2006 (opzet niet gericht op bezit), LJN AU9104. (ECLI:NL:HR:2006:AU9104)

Bezit kinderporno ex art. 240b.1 Sr en opzet. De in de bewezenverklaarde – op art. 240b.1 Sr toegesneden – tenlastelegging voorkomende woorden “in bezit heeft gehad” zijn aldaar klaarblijkelijk gebezigd in dezelfde betekenis als toekomt aan de daarmee overeenstemmende bewoordingen van genoemde wetsbepaling. In aanmerking genomen dat de in art. 240b Sr strafbaar gestelde gedragingen een misdrijf opleveren, moet worden aangenomen dat het in het bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager als daar bedoeld, slechts strafbaar is indien sprake is van opzet. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het opzet van verdachte – al dan niet in voorwaardelijke vorm – was gericht op het in het bezit hebben van de in de bewezenverklaring bedoelde afbeeldingen. De bestreden uitspraak is in dat opzicht dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.


Categorieën: Kinderporno, nocategory