Hoge Raad 4 oktober 2013 (Onrechtmatige perspublicatie), ECLI:NL:HR:2013:851Hoge Raad 4 oktober 2013 (Onrechtmatige perspublicatie), ECLI:NL:HR:2013:851


Het Parool is veroordeeld tot het betalen van € 1500,- aan verweerder wegens immateriële schade. Verweerder is door het Parool herkenbaar in beeld gebracht door het plaatsen van een foto bij een artikel dat gepubliceerd werd. Het artikel betrof een verhaal over het leven van verweerder en ging onder meer in op de verdenking van een zeer ernstig misdrijf. De Hoge Raad is van oordeel dat er geen sprake is van een onjuiste rechtsopvatting nu het hof heeft geoordeeld dat de publicatie van een herkenbaar portret niet wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat verweerder eerder aan een documentaire over zijn persoon heeft meegewerkt. Het hof heeft overwogen dat het Parool andere middelen tot haar beschikking had dan het volledig herkenbaar afdrukken van de foto, waarmee geen inbreuk zou zijn gemaakt. Ook had het hof opgemerkt dat bij publicatie van portretten van verdachten van strafbare feiten in beginsel terughoudendheid op zijn plaats is. Het oordeel van het hof komt niet neer op een absoluut verbod, Parool had een andere beeltenis kunnen gebruiken waarbij er geen sprake van inbreuk had hoeven zijn.


Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan aangemerkt worden als een aantasting in de persoon als is bedoeld in art. 6:106 lid 1 onder b BW. Met de onrechtmatige perspublicatie door het Parool is de aanspraak op schadevergoeding wegens aantasting in de persoon in de zin van deze bepaling gegeven.


Categorieën: Immateriële schadevergoeding, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , ,