HR 5 juli 2011 (ruchtbaarheid via Hyves), LJN BQ2009 (ECLI:NL:HR:2011:BQ2009)HR 5 juli 2011 (ruchtbaarheid via Hyves), ECLI:NL:HR:2011:BQ2009, LJN BQ2009

Onder "ruchtbaarheid geven" als bedoeld in art. 261 Sr dient te worden verstaan "het ter kennis van het publiek brengen". Met zodanig ‘publiek’ is een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden bedoeld (vgl. HR 8 juli 2008,
ECLI:NL:HR:2011:BQ2009, LJN BC9186, NJ 2008/430). Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte op haar Hyves-pagina zichtbaar voor20 à 25 andere personen de tekst heeft geplaatst "ik moet mijn kindmeegeven aan een pedo", waarmee zij haar ex-partner bedoelde. Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte aldus haar ex-partner opzettelijk in zijn eeren goede naam heeft aangerand door telastlegging van een bepaald feit met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Daarbij heeft het Hof in aanmerking genomen dat de in de bewezenverklaring genoemde uitlating niet tevergelijken is met informatie die in de beslotenheid van de huiskamer aan eenbeperkte kring geadresseerden wordt toevertrouwd en dat het in het onderhavige geval, waarin de tekst op de Hyves-pagina van de verdachte zichtbaar was voor personendie kennelijk naar eigen inzicht en zonder enige restrictie over de uitlatingkonden beschikken, voor de verdachte voorzienbaar en op voorhand feitelijk teverwachten was dat de geplaatste tekst verder zou worden verspreid. Het oordeelvan het Hof getuigt niet van een onjuiste opvatting omtrent art. 261 Sr, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.


Categorie├źn: nocategory, Smaadschrift, Sociale netwerksites, Uitingsdelicten

Tags: , , , , ,