HvJ EG 16 december 2008 (Markkinaporssi), C-73/07, hier te vinden.HvJ EG 16 december 2008 (Markkinaporssi), C-73/07

Markkinapörssi vergaart al jaren bij de Finse belastingautoriteit openbare gegevens en publiceert ieder jaar in regionale edities van de krant Veropörssi een lijst van 1,2 miljoen namen van personen van wie het inkomen boven een bepaalde grens ligt. Naast voor- en achternaam, geboortejaar en woonplaats wordt het belastbare inkomen uit arbeid, vermogen en kapitaal vermeld, evenals als het totale bedrag dat deze persoon aan belasting moet betalen. Deze informatie wordt medegedeeld in de vorm van een alfabetische lijst per gemeente en per inkomenscategorie. De krant bevat weliswaar ook artikelen, samenvattingen en advertenties, maar het belangrijkste doel ervan is het publiceren van persoonlijke belastinggegevens. Daarnaast heeft Markkinapörssi samen met Satamedia, dat toch hetzelfde concern behoort, een sms-service ontwikkeld waarbij mensen, tegen betaling van twee euro per sms, de bovenstaande informatie over een bepaald persoon kunnen opvragen.

Naar aanleiding van klachten van particulieren stelt de Finse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, tietosuojavaltuutettu, een onderzoek in. De autoriteit verzoekt de Finse commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, de tietosuojalautakunta, om deze dienst te verbieden. De commissie weigert dit, net zoals de administratieve rechtbank te Helsinki (Helsingin hallinto-oikeus). Alle informatie, zo luidt het standpunt, is afkomstig uit openbare overheidsdocumenten waarvan een ieder kennis mag nemen, zodat de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens niet van toepassing zijn. Daarop stelt de Finse autoriteit hoger beroep in bij de hoogste bestuursrechter, de Korkein hallinto-oikeus, die prejudiciële vragen voorlegt aan het Hof van Justitie. In antwoord op de prejudiciële vragen verklaart het Hof van Justitie voor recht:

1) Art. 3, lid, van Richtlijn 95/46/EG moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer gegevens over het inkomen uit arbeid en kapitaal en over het vermorgen van natuurlijke personen:

a. Op basis van openbare documenten van overheidsinstanties worden verzameld en met het oog op openbaarmaking bewerkt,

b. In alfabetische volgorde en naar inkomenscategorie, in de vorm van uitvoerige per gemeente gerangschikte lijsten als drukwerk openbaar worden gemaakt,

c. Op een cd-rom ter verwerking voor commerciële doeleinden worden verstrekt,

d. In het kader van een sms-dienst worden gebruikt, waarbij gebruikers van een mobiele telefoon na verzending van een sms met de naam van en de woonplaats van een bepaalde persoon naar een bepaald nummer, als antwoord gegevens over het inkomen uit arbeid van de persoon alsook over zijn vermogen kunnen verkrijgen,

Dit moet worden beschouwd als “verwerking van persoonsgegevens” in de zin van deze bepaling.

2) Artikel 9 van Richtlijn 95/46 moet aldus worden uitgelegd dat de in vraag 1, sub a tot en met d, bedoelde activiteiten, die betrekking hebben op gegevens afkomstig uit documenten die volgen de nationale wetgeving openbaar zijn, moeten worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens uitsluitend voor journalistieke doeleinden in de zin van die bepaling, indien die verwerking als enig doel heeft de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën. Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of dit het geval is.

3) De verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in vraag i, sub c en d, betreffende bestanden van de overheid met persoonsgegevens die enkel informatie bevatten welke reeds als zodanig is gepubliceerd in de media, valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 95/46.


Categorieën: nocategory, Openbaar, Privacy

Tags: , , , , , , , ,