HvJ EU 12 oktober 2016 (Ranks), zaak C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762

HvJ EU 12 oktober 2016 (Ranks), zaak C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762

Artikel 4, onder a) en c), en artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moeten aldus worden uitgelegd dat de eerste verkrijger van een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie weliswaar het recht heeft om die kopie en de bijbehorende licentie tweedehands door te verkopen aan een nieuwe verkrijger, maar dat, als de originele fysieke drager van de hem oorspronkelijk geleverde kopie beschadigd raakt, wordt vernietigd of verloren gaat, hij zijn reservekopie van dat programma niet aan die nieuwe verkrijger mag verschaffen zonder toestemming van de rechthebbende.

 

 

Categorieën: Auteursrecht, Software, Uitputting

Tags: , , , , , , , , ,