HvJ EU 16 februari 2012 (SABAM), zaak C-360/10HvJ EU 16 februari 2012 (SABAM), zaak C-360/10


Het Hof verklaart voor recht: De richtlijnen:


– 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”);


– 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, en


– 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten,


samen gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een hostingdienstverlener door een nationale rechter wordt gelast een filtersysteem te installeren:


– voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan;


– dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast;


– dat preventief werkt;


– dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en


– dat geen beperking in de tijd kent,


waarmee elektronische bestanden die muziek‑, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoekende partij stelt bepaalde intellectuele-eigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Positie tussenpersonen, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , ,