HvJ EU 19 april 2012 (Bonnier Audio), zaak C-461/10HvJ EU 19 april 2012 (Bonnier Audio), zaak C-461/10


De dataretentierichtlijn (2006/24/EG) staat niet in de weg aan toepassing van een op de handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) gebaseerde nationale regeling volgens welke een ISP kan worden gelast NAW-gegevens van een inbreukmakende abonnee door te geven.


De omstandigheid dat de betrokken lidstaat richtlijn 2006/24 nog niet in nationaal recht heeft omgezet, ofschoon de termijn daarvoor is verstreken, is in het hoofdgeding irrelevant.


Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) en richtlijn 2004/48 moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling als die in het hoofdgeding, voor zover deze regeling de nationale rechterlijke instantie waarbij door een persoon met procesbevoegdheid een verzoek om een bevel tot mededeling van persoonsgegevens is ingediend, in staat stelt om de in het geding zijnde tegengestelde belangen af te wegen op basis van de concrete omstandigheden van de zaak en daarbij terdege rekening te houden met de uit het evenredigheidsbeginsel voortvloeiende vereisten.


Categorieën: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, nocategory, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , ,