HvJ EU 28 oktober 2020 (BY vs. CX), zaak C‑637/19, ECLI:EU:C:2020:863

HvJ EU 28 oktober 2020 (BY vs. CX), zaak C‑637/19, ECLI:EU:C:2020:863

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het in deze bepaling gebezigde begrip „mededeling aan het publiek” zich niet uitstrekt tot het geval waarin een beschermd werk langs elektronische weg aan een rechter wordt overgelegd als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure tussen particulieren.

Categorieën: Auteursrecht, Bewijs (privaatrechtelijk), Burgerlijk procesrecht, Openbaar

Tags: , , , ,