Tags

art. 139d Sr.

  1. Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2018 (RAT-bestand), ECLI:NL:RBNNE:2018:3579, korte inhoud
  2. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2018 (keyloggers), ECLI:NL:RBZWB:2018:2991, korte inhoud
  3. Rechtbank Den Haag 22 december 2017 (namaakwebshops),ECLI:NL:RBDHA:2017:15272, korte inhoud
  4. Gerechtshof Den Haag 5 september 2017 (NjRAT), ECLI:NL:GHDHA:2017:2519, korte inhoud
  5. Rechtbank Rotterdam 7 april 2017 (banking malware), ECLI:NL:RBROT:2017:2815, korte inhoud
  6. Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016 (njRAT malware), ECLI:NL:RBROT:2016:8263, korte inhoud
  7. Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2015 (Perkele malware), ECLI:NL:RBROT:2015:7038, korte inhoud
  8. Rechtbank Den Haag 13 mei 2015 (Amaechi), ECLI:NL:RBDHA:2015:5525, korte inhoud