Tags

art. 139d Sr.

 1. Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019 (diverse computercriminaliteit), ECLI:NL:GHAMS:2019:2749, korte inhoud
 2. Rechtbank Rotterdam 4 juli 2019 (Hansa-market), ECLI:NL:RBROT:2019:6050, korte inhoud
 3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 juni 2019 (Remote Acces Trojans), ECLI:NL:GHARL:2019:5380, korte inhoud
 4. Rechtbank Den Haag 7 maart 2019 (Mirai botnet), ECLI:NL:RBDHA:2019:2116, korte inhoud
 5. Rechtbank Amsterdam 9 januari 2019 (bommelding), ECLI:NL:RBAMS:2019:117, korte inhoud
 6. Gerechtshof Den Haag 19 december 2018 (netwerkzoeking), ECLI:NL:GHDHA:2018:3529, korte inhoud
 7. Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2018 (RAT-bestand), ECLI:NL:RBNNE:2018:3579, korte inhoud
 8. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2018 (keyloggers), ECLI:NL:RBZWB:2018:2991, korte inhoud
 9. Rechtbank Den Haag 22 december 2017 (namaakwebshops),ECLI:NL:RBDHA:2017:15272, korte inhoud
 10. Gerechtshof Den Haag 5 september 2017 (NjRAT), ECLI:NL:GHDHA:2017:2519, korte inhoud
 11. Rechtbank Rotterdam 7 april 2017 (banking malware), ECLI:NL:RBROT:2017:2815, korte inhoud
 12. Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016 (njRAT malware), ECLI:NL:RBROT:2016:8263, korte inhoud
 13. Rechtbank Rotterdam 2 oktober 2015 (Perkele malware), ECLI:NL:RBROT:2015:7038, korte inhoud
 14. Rechtbank Den Haag 13 mei 2015 (Amaechi), ECLI:NL:RBDHA:2015:5525, korte inhoud