Tags

art. 15 aw.

  1. Rechtbank Breda 30 mei 2012 (Griekse agenda), LJN BW7240 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW7240), korte inhoud
  2. Rechtbank Dordrecht 20 juli 2011 (Cozzmoss tegen BVFP), LJN BR2517 (ECLI:NL:RBDOR:2011:BR2517), korte inhoud
  3. Sector kanton Rechtbank Breda 29 juni 2011 (Richards), IEPT20110629, korte inhoud