Tags

art. 17 AVG

  1. Rechtbank Den Haag 28 juni 2019 (jurist privacyrecht), ECLI:NL:RBDHA:2019:6302, korte inhoud
  2. Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2018 (bekende schrijver), ECLI:NL:RBMNE:2018:5594, korte inhoud
  3. Rechtbank Limburg 20 maart 2018 (failliet), ECLI:NL:RBLIM:2018:2751, korte inhoud