Tags

art. 26 Wet wapens en munitie

  1. Rechtbank Midden-Nederland 26 augustus 2020 (uitmelken), ECLI:NL:RBMNE:2020:3467, korte inhoud
  2. Rechtbank Rotterdam 9 juli 2019 (26Gavesac), ECLI:NL:RBROT:2019:5339, korte inhoud
  3. Rechtbank Overijssel 15 januari 2019 (Darkweb handel), ECLI:NL:RBOVE:2019:161, korte inhoud
  4. Gerechtshof Den Haag 18 april 2018 (terroristische zelfstudie), ECLI:NL:GHDHA:2018:815, korte inhoud
  5. Rechtbank Oost-Brabant 22 januari 2018 (MDMA via internet), ECLI:NL:RBOBR:2018:278, korte inhoud
  6. Rechtbank Rotterdam 2 november 2017 (voorbereiding terrorisme), ECLI:NL:RBROT:2017:8315, korte inhoud