Tags

art. 321 sr.

  1. Rechtbank Den Haag 24 april 2018 (Jay Bachan),ECLI:NL:RBDHA:2018:4811, korte inhoud
  2. Rechtbank Midden-Nederland 2 augustus 2017 (congiërge op school), ECLI:NL:RBMNE:2017:4010, korte inhoud
  3. Rechtbank Amsterdam 2 december 2016 (hotel receptionist), ECLI:NL:RBAMS:2016:7959, korte inhoud
  4. Hoge Raad 9 december 2014 (valse hoedanigheid malafide marktplaatsverkoper), ECLI:NL:HR:2014:3546, korte inhoud
  5. HR 17 april 2012 (SMScity credits), LJN BV9064 (ECLI:NL:HR:2012:BV9064), korte inhoud
  6. Rechtbank Assen 20 maart 2012 (pinpas kwijt), LJN BV9321 (ECLI:NL:RBASS:2012:BV9321), korte inhoud
  7. Hof Leeuwarden 21 mei 2010 (koelvitrine), LJN BM6028 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BM6028), korte inhoud