Tags

art. 588a sv.

  1. Hof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2011 (geen email-dagvaarding), LJN BQ8567 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ8567), korte inhoud
  2. Rechtbank Maastricht 2 februari 2011 (dagvaarding per email), LJN BP3030 (ECLI:NL:RBMAA:2011:BP3030), korte inhoud