Tags

buitengerechtelijke ontbinding

  1. Sector kanton rechtbank Arnhem 12 september 2011 (Communicatiekanalen), LJN BT1844 (ECLI:NL:RBARN:2011:BT1844), korte inhoud
  2. Rechtbank 's-Hertogenbosch 1 april 2010 (Vision Gold Try Before You Buy), LJN BM0093 (ECLI:NL:RBSHE:2010:BM0093), korte inhoud