Tags

e-books

  1. Rechtbank Den Haag 28 maart 2018 (prejudiciële vragen Tom Kabinet), ECLI:NL:RBDHA:2018:3455, korte inhoud
  2. Rechtbank Den Haag 28 maart 2018 (Tom Kabinet prejudiciële vragen), ECLI:NL:RBDHA:2018:3455, korte inhoud
  3. Rechtbank Den Haag 12 juli 2017 (Tom Kabinet), ECLI:NL:RBDHA:2017:7543, korte inhoud
  4. HvJ EU 10 november 2016 (uitlenen e-books), zaak C-174/15, ECLI:EU:C:2016:856, korte inhoud
  5. Rechtbank Den Haag 5 oktober 2015 (Brein vs. Google Play), ECLI:NL:RBDHA:2015:11408, korte inhoud
  6. Gerechtshof Amsterdam 20 januari 2015 (Tom Kabinet), ECLI:NL:GHAMS:2015:66, korte inhoud
  7. Rechtbank Den Haag 3 september 2014 (uitlenen e-books), ECLI:NL:RBDHA:2014:10962, korte inhoud
  8. Gerechtshof Den Haag 27 januari 2014 (grootschalige e-boeken piraterij), ECLI:NL:GHDHA:2014:84, korte inhoud