Tags

misleidende reclame

  1. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 19 februari 2016 (autodealers), ECLI:NL:RBDHA:2016:1696, korte inhoud
  2. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014 (buggy), ECLI:NL:RBDHA:2014:13292, korte inhoud
  3. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014 (buggy’s), ECLI:NL:RBDHA:2014:13292, korte inhoud
  4. HvJ EU 11 juli 2013 (Belgian Electronic Sorting Technology vs. Visys), C-657/11, korte inhoud
  5. Rechtbank Rotterdam 19 april 2012 (Artiq), LJN BW3358 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358), korte inhoud
  6. Rechtbank Zutphen 13 oktober 2011 (Transavia - EUclaim), LJN BT7576 (ECLI:NL:RBZUT:2011:BT7576), korte inhoud
  7. Voorzieningenrechter Amsterdam 25 maart 2010 (UPC-KPN), LJN BL9053 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9053), korte inhoud