Tags

onderzoeksplicht

  1. Gerechtshof Den Bosch 21 juni 2019 (foute parkeerapp), ECLI:NL:GHSHE:2019:2248, korte inhoud
  2. Rechtbank Rotterdam 24 mei 2019 (419-fraude), ECLI:NL:RBROT:2019:4195, korte inhoud
  3. Rechtbank ’s-Gravenhage 4 juni 2010 (Kat in Nood), LJN BM6833 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BM6833), korte inhoud