Tags

ontbinding voor ontvangst

  1. Sector kanton Rechtbank Assen 15 maart 2011 (ontbinding vóór ontvangst), LJN BP8079 (ECLI:NL:RBASS:2011:BP8079), korte inhoud