Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 23 maart 2001 (Kirgizie), LJN AD6636 (ECLI:NL:RBSGR:2001:AD6636)
Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 23 maart 2001 (Kirgizie), LJN AD6636 (ECLI:NL:RBSGR:2001:AD6636)

Ac-procedure / Kirgizië / etnische Tsjetsjeen / vestigingsalternatief. Naar het oordeel van de president heeft verweerder niet binnen het bestek van de AC-procedure het standpunt zoals verwoord in de bestreden beschikking kunnen innemen. Uit de summiere informatie die over Kirgizië bekend is, is te abstraheren dat in Kirgizië etnische minderheden gediscrimineerd worden en er mishandelingen plaatsvinden. De rechtbank baseert zich hierbij op de via Internet algemeen toegankelijke landenrapporten van het U.S. Department of State en Human Rights Watch. De rechtbank acht het in het licht van deze informatie en het door verzoeker verklaarde niet uitgesloten dat verzoeker bij terugkomst weer mishandeld zal worden. Voor verweerder had dit aanleiding moeten vormen om nader onderzoek te doen naar de bejegening van etnische minderheden door de huidige autoriteiten en de bevolking in Kirgizië. De president acht ook te weinig informatie voorhanden om aan verzoeker een vestigingsalternatief elders in Kirgizië tegen te werpen. Uit de voorhanden zijnde informatie blijkt namelijk niet dat discriminatie en mishandelingen van etnische minderheden zich zouden beperken tot slechts bepaalde delen van Kirgizië. Over de ernst en frequentie van de gepleegde discriminatie en mishandelingen in het land van herkomst van verzoeker is te weinig informatie beschikbaar om binnen het kader van de AC-procedure, dat hier het toetsingskader bepaalt, te kunnen vaststellen dat de mogelijkheid uitgesloten is dat verzoekers leven in Kirgizië onhoudbaar zal zijn als gevolg van discriminatoire bejegeningen, met name ook door vertegenwoordigers van overheidsorganen. Afwijzing van de verzoeken wegens gebrek aan belang, beroep gegrond, afwijzing verzoek.


Categorie├źn: Internet als ondersteunende informatiebron, nocategory