Raad van State 23 maart 2011 (Betfair), LJN BP8768 (ECLI:NL:RVS:2011:BP8768)Raad van State 23 maart 2011 (Betfair), ECLI:NL:RVS:2011:BP8768, LJN BP8768


Betfair krijgt geen vergunning voor het organiseren van sportprijsvragen, al dan niet via internet, terwijl Lotto en SGR die wel kregen. De Raad van State toetst aan HvJ 3 juni 2010, C-203/08 (Betfair).


Vaststaat – en dat was ook het uitgangspunt voor het Hof van Justitie (zie overweging 53 van het arrest) – dat de minister de aan De Lotto en SGR verleende vergunningen zonder enige oproep tot mededinging heeft verlengd. Een dergelijke procedure voldoet niet aan de voorwaarden zoals genoemd in de overwegingen 50 en 51 van het arrest van het Hof van Justitie, namelijk dat een stelsel van vergunningen moet zijn gebaseerd op objectieve criteria, die niet discriminerend en vooraf kenbaar en bekend zijn. Een procedure voor de verlenging van een vergunning die niet aan deze voorwaarden voldoet, belet in beginsel dat Betfair haar interesse in de uitoefening van de betrokken activiteiten kenbaar kan maken. Aldus wordt Betfair verhinderd rechten te doen gelden die zij aan het Unierecht ontleent, met name het in artikel 49 van het EG-Verdrag neergelegde vrij verrichten van diensten (zie overweging 55 van het arrest).


Nu De Lotto en SGR geen particuliere exploitanten zijn op wier activiteiten de overheid een strenge controle kan uitoefenen als bedoeld in overweging 59 van het arrest van het Hof van Justitie, oordeelt de Afdeling dat er voor de vergunningverlenende minister geen rechtvaardiging bestond om zonder enige oproep tot mededinging de vergunningen aan De Lotto en SGR te verlenen dan wel te verlengen.


Categorie├źn: Bestuursrecht, Gokken op internet, nocategory

Tags: , , , , , ,