Raad van State 28 februari 2018 (besluitenlijst op internet), ECLI:NL:RVS:2018:702

Raad van State 28 februari 2018 (besluitenlijst op internet), ECLI:NL:RVS:2018:702

Uit de besluitenlijst die het college op internet heeft gepubliceerd kan worden afgeleid dat appellant bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van het college op een door hem ingediend Wob-verzoek en dat het college akkoord is met het voorstel om het bezwaar gegrond te verklaren wat betreft de motivering van het besluit, het bestreden besluit met een verbeterde motivering in stand te laten en appellant geanonimiseerde loonstaten, dan wel salarisstroken, te verstrekken. Hierbij zijn de initialen, achternaam, straat, huisnummer en woonplaats van appellant vermeld.

Appellant heeft niet toegelicht waarom zijn persoonlijke levenssfeer ernstig zou worden aangetast doordat zijn initialen, achternaam en woonplaats op internet zijn gepubliceerd en in verband worden gebracht met een door hem ingediend Wob-verzoek over loonstaten, dan wel salarisstroken. Voor zover het deze persoonsgegevens betreft, is de Afdeling dan ook van oordeel dat het belang bij openbaarmaking zwaarder weegt dan het belang van appellant bij eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en het college het verzoek in zoverre heeft mogen afwijzen. In deze inmenging in de uitoefening van het recht van appellant op respect voor zijn privéleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM is in de wet, namelijk artikel 60, derde lid, van de Gemeentewet, voorzien. Voorts is de inmenging proportioneel en in een democratische samenleving noodzakelijk in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Er doet zich derhalve geen strijd met artikel 8 van het EVRM voor.

Ter zitting van de Afdeling is namens het college desgevraagd toegelicht dat er geen argumenten zijn om ook het adres van een betrokkene te publiceren. Mede gelet op de risico’s van het op internet publiceren van persoonsgegevens, is de Afdeling van oordeel dat voor zover het de straat en het huisnummer van het adres van appellant betreft, het belang van het publiceren daarvan op de besluitenlijst op internet niet opweegt tegen het belang van appellant bij eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. In zoverre is de verwerking van persoonsgegevens derhalve in strijd met het openbaar belang en dient het college die te verwijderen.

Categorieën: Bestuursrecht, Dataprotectie, Privacy

Tags: , , , , , , , ,