Raad van State 5 oktober 2016 (Wobverzoek CJIB), ECLI:NL:RVS:2016:2640

Raad van State 5 oktober 2016 (Wobverzoek CJIB), ECLI:NL:RVS:2016:2640

Stichting had Wob-verzoek aan minister gedaan om toezending van een memo dat het CJIB onlangs aan leasemaatschappijen had verstuurd. Minister reageerde niet, vervolgens bezwaar. Dit bezwaar is door de minister niet ontvankelijk verklaard, omdat het memo ten tijde van het verzoek reeds openbaar was.

De stichting betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zij steeds heeft betwist dat het memo openbaar was. Daartoe voert zij aan dat het CJIB het memo heeft verzonden naar particuliere organisaties, waarna één van de organisaties het memo op zijn website heeft gezet. Hiermee is het memo volgens de stichting niet openbaar gemaakt als bedoeld in de Wob.

De handelwijze van de stichting tijdens de procedure duidt er evenwel op dat het haar in dit geval te doen is om geldelijk gewin en niet primair om openbaarmaking van het memo ter verwezenlijking van haar doelstelling.

Ter zitting bij de Afdeling heeft de stichting verklaard dat haar handelwijze is ingegeven door frustratie over het structureel negeren van post in het verleden door het CJIB en uit grote onvrede over het verkeersbeleid in Nederland in het algemeen. Het CJIB staat volgens haar “voor alles wat we niet moeten willen”. De procedures over ingebrekestelling, dwangsommen, bezwaar en beroep die volgden op het Wob-verzoek getuigen ervan dat deze worden ingegeven door een uit rancune jegens het CJIB voortkomende wens om zich ten koste van de openbare middelen te verrijken. De Afdeling is van oordeel dat de stichting haar rechten en bevoegdheden zodanig evident heeft aangewend zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waarvoor zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die rechten en bevoegdheden blijk geeft van kwade trouw. De Afdeling is derhalve van oordeel dat de rechtbank in de aangevallen uitspraken terecht tot het oordeel is gekomen dat sprake is van misbruik van procesrecht.

Categorieën: Bestuursrecht, Openbaar

Tags: , , , ,