Rechtbank Alkmaar 21 april 2011 (mededeling adviescommissie), LJN BQ2022 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ2022)Rechtbank Alkmaar 21 april 2011 (mededeling adviescommissie), ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ2022, LJN BQ2022

Eiser is een wegens zeer ernstig plichtsverzuim ontslagen ambtenaar die bezwaar heeft gemaakt tegen het ontslagbesluit, gedaagde is het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam.


De rechtbank is van oordeel dat verweerder eiser niet uiterlijk op 18 juni 2010 heeft meegedeeld dat een adviescommissie is ingesteld teneinde over het bezwaar te adviseren. De rechtbank overweegt hiertoe allereerst dat, anders dan verweerder heeft betoogd, het op internet geplaatst en raadpleegbaar zijn van de ‘Regeling behandeling bezwaren Stadsdeel Oud-Zuid’, waarin is vermeld dat een adviescommissie is ingesteld, niet als een mededeling in de zin van artikel 7:13, tweede lid, van de Awb kan worden beschouwd. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat uit de systematiek van artikel 7:13 in relatie tot artikel 7:10 van de Awb volgt dat de mededeling, hoewel vormvrij, eerst na de ontvangst van een bezwaarschrift kan geschieden, alsmede aan de indiener van het bezwaarschrift zelf gericht en op diens situatie toegesneden dient te zijn.


Categorieën: Ambtenarenrecht, nocategory

Tags: , , , , , , ,