Rechtbank Alkmaar 8 april 2009 (Zuka.nl), van IEPT20090408.Rechtbank Alkmaar 8 april 2009 (Zuka.nl), IEPT20090408

Zuka exploiteert huizenzoekmachine, en publiceert op haar website de volledige beschrijvingen en foto’s van in Nederland te koop staande woningen. De Stichting Baas in eigen huis heeft als doelsteling het zonder winstoogmerk behartigen van de materiële en immateriële belangen van makelaars en makelaarskantoren ter zake van de uitoefening en handhaving van hun intellectuele eigendomsrechten. Niet in geschil is dat een aanmerkelijk aantal makelaars in Nederland geen bezwaar heeft tegen de activiteiten van Zuka. De rechtbank stelt vast dat de vordering zoals die thans in primaire vorm is ingestel, niet of nauwelijks afwijkt van de vordering tegen Plazacasa. In die zaak heeft het Hof Amsterdam de stichting bij arrest van 13 december 2007 niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering.

In de onderhavige procedure heeft de stichting gesteld dat zij nadrukkelijker dan in de Plazacasazaak claimt op te komen voor het zelfbeschikkingsrecht van de individuele makelaar. De verschillende makelaas zouden zelf kunnen beslissen of de veroordeling wat betreft hen geldt of juist niet. Naar het oordeel van de rechtbank leidt echter toewijzing van het petitum zoals onder 1 primair geformuleerd niet tot de vrije uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht, maar juist tot een beperking van dat recht. In principe geldt de veroordeling immers, “tenzij” (-). Daarmee spoort de primaire vordering niet met de doelstelling van de stichting, hetgeen moet leiden tot niet-ontvankelijkheid van de stichting in die vordering op grond van atikel 3:305a lid 1 BW.

Passend is een verbod dat zich enkel richt tegen het gebruik van objectgegevens van makelaars(kantoren) die bezwaar hebben gemaakt of zullen maken tegen het gebruik van deze gegevens indien en nadat dit bezwaar aan Zuka ter kennis is gebracht.

De rechtbank is van oordeel dat de combinatie van fotografische afbeelding en de daarbij gepresenteerde tekst door de respectieve makelaars voldoende eigen oorspronkelijk karakter bezit en voldoende het persoonlijk karakter van de maker draagt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

De wens om over eigen commerciële uitingen baas te blijven heeft meer dan een louter financiële srekking. De rechthebbende kan immers ongewenste verspreiding en daardoor verwatering van zijn recht voorkomen. Verder is er niet voor niets een systeem van licenties, waarbij de rechthebbende veelal als uitbater van zijn recht optreedt.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,