Rechtbank Almelo 7 oktober 2011 (E-court exequatur), LJN BT7606 (ECLI:NL:RBALM:2011:BT7606)Rechtbank Almelo 7 oktober 2011 (E-court exequatur), ECLI:NL:RBALM:2011:BT7606, LJN BT7606

Beslissing op door internetrechtbank E-Court ingediend exequaturverzoek met betrekking tot een arbitraal verstekvonnis. Ingevolge artikel 1040 Rv kan het scheidsgerecht aanstonds vonnis wijzen, indien de verweerder, hoewel daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke blijft verweer te voeren, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren. Dit betreft het beginsel van hoor en wederhoor. Getoetst moet worden of dit fundamentele rechtsbeginsel in acht is genomen door het scheidsgerecht E-Court. Bij het door E-Court ingediende verzoekschrift is geen stuk aangetroffen op grond waarvan kan worden beoordeeld of verweerder in het arbitrale geding, verweerder, behoorlijk in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren. De wijze waarop het vonnis tot stand is gekomen is daarmee kennelijk in strijd met de openbare orde. Dat heeft tot gevolg dat de voorzieningenrechter het gevraagde verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis moet weigeren.


Ten overvloede: Uit het feit dat verweerder, een consument, in het geheel niet heeft gereageerd op het aanbod om het geschil door arbitrage via E-Court te laten beslechten, is afgeleid dat hij daarmee stilzwijgend de arbitrage heeft aanvaard. Stilzitten is echter niet gelijk te stellen aan stilzwijgende aanvaarding. Stilzitten impliceert naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in tegenstelling tot stilzwijgende aanvaarding, een geheel inactieve houding. Uit stilzitten kan en mag dan ook niet worden geconcludeerd dat wordt ingestemd met arbitrage. Dit klemt in dit geval temeer nu verweerder wordt afgehouden van de bevoegde ‘gewone’ overheidsrechter en van hem initiatief wordt verlangd indien hij het geschil door de overheidsrechter wenst te laten beslechten. Indien daarom uit de stellingen van E-Court zou moeten worden begrepen dat haar bevoegdheid is gegeven nu verweerder niet heeft gereageerd op het aanbod om het geschil door E-Court te laten beslechten, is de wijze waarop het arbitrale vonnis is tot stand gekomen, kennelijk in strijd met de openbare orde.


Categorieën: Burgerlijk procesrecht, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , , ,