Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2015 (burgemeester van Maastricht), ECLI:NL:RBAMS:2015:5070

Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2015 (burgemeester van Maastricht), ECLI:NL:RBAMS:2015:5070

De rechtbank stelt vast dat eiser als burgemeester van Maastricht zijn privéleven tot op zekere hoogte onderwerp van publieke debat heeft gemaakt door de verklaring van 19 december 2013 waarin hij publiekelijk spijt heeft betuigd voor zijn handelen in de daaraan voorafgaande periode waaronder in het bijzonder zijn activiteiten op een datingsite. Daarnaast moet Powned worden toegegeven dat een burgemeester een voorbeeldfunctie dient. Niet voor niets staat in artikel 37 van het Rechtspositiebesluit: “De burgemeester onthoudt zich van gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van het ambt schaden of kunnen schaden”. Ook hebben de onthullingen over het privéleven van eiser , zoals Powned terecht stelt, in 2013 geleid tot een publiek debat waarbij de gemoederen hoog zijn opgelopen, zodat het privéleven van eiser ook in die zin relevant is geworden voor de politiek binnen zijn gemeente Maastricht. Dit betekent echter nog niet dat eiser zich hiermee vogelvrij heeft verklaard en bij elke privé afspraak bedacht zou moeten zijn op het heimelijk maken van film- en geluidopnamen van die afspraak, ook niet indien het een afspraak betreft met iemand die hij heeft leren kennen via internet of de sociale media. De vraag die dan ook rijst, is of de omstandigheid dat eiser op deze manier contact heeft gelegd met een jongeman betekent dat sprake is van een zodanige misstand dat dit de inbreuk op zijn privéleven – waarbij een privégesprek wordt gefilmd met een verborgen camera en geluidsopnamen van een privégesprek worden gemaakt – rechtvaardigt.

De rechtbank concludeert, na afweging van de wederzijdse belangen dat de omstandigheid dat eiser intieme afspraken had met gedaagde sub 2 noch de inhoud van de uitlatingen van eiser tijdens deze afspraken een ernstige misstand betrof die alleen blootgelegd kon worden door uitzending van de (deels gemanipuleerde) geluids- en video-opnamen, gemaakt met verborgen camera. Powned heeft dan ook, naar voorlopig oordeel van de rechtbank, onrechtmatig jegens eiser gehandeld door het maken en openbaren van de gewraakte opnamen die zonder toestemming van eiser zijn gemaakt met de verborgen camera. De rechtbank rekent Powned in dit verband in het bijzonder aan dat niet is gebleken dat Powned haar besluit tot uitzending van de opnamen op enige manier heeft afgewogen tegen het feit dat gedaagde sub 2 hetgeen tussen eiser en hem was voorgevallen reeds had geopenbaard en evenmin dat Powned eiser met de inhoud daarvan voorafgaand aan haar beslissing tot uitzending heeft geconfronteerd. De beperking van het recht op vrije meningsuiting die het gevolg is van dit oordeel, is proportioneel en noodzakelijk in de zin van artikel 10 lid 2 EVRM. Dit betekent dat Powned zal worden bevolen te (doen) bewerkstelligen dat de fragmenten van de uitzending van 3 december 2013 die gaan over eiser , worden verwijderd en verwijderd worden gehouden – voor de duur van dit geding – uit de zoekmachines van Google en Yahoo, waarbij Powned dit dient te bewerkstelligen door het aanschrijven van de exploitanten van deze zoekmachines met een direct afschrift van deze brieven aan de raadsman van eiser.

Categorieën: Filmpjes op internet, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,