Rechtbank Amsterdam 12 februari 2009 (Dimensione), LJN BH6546, met nootdoor Mireille van Eechoud. (ECLI:NL:RBAMS:2009:BH6546)Voorzieningenrechter Amsterdam 12 februari 2009 (Dimensione),
ECLI:NL:RBAMS:2009:BH6546, LJN BH6546

De vraag die in dit kort geding centraal staat is of Dimensione – middels haar website, de catalogus en mailings – in Nederland onrechtmatig handelt jegens Cassina c.s. door inbreuk te maken op de (in Nederland beschermde) auteurs- en/of merkenrechten van de rechthebbenden dan wel door misleiding van het publiek, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de naam en reputatie van de beschermde meubelmodellen, dan wel dat deze hierdoor worden geschaad.

Het internet is naar zijn aard evenwel wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd werk dan wel een merkenrechtelijk beschermd teken op een website levert niet reeds in ieder land waarin deze rechten beschermd zijn een onrechtmatige daad op, louter op grond van het feit dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe dient aan nadere voorwaarden te zijn voldaan.

Uit het Lexington-arrest van de Hoge Raad (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445) in combinatie met het Ladbrokes-arrest van de Hoge Raad (HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404) volgt dat het handelen van Dimensione als onrechtmatig kan worden aangemerkt, indien de openbaarmakingen van de afbeeldingen van haar (inbreukmakende) meubelen en het te koop aanbieden via haar website, de catalogus en de mailing (mede) op Nederland zijn gericht.

Of sprake is van een op Nederland gerichte website hangt volgens het Ladbrokes-arrest af van de omstandigheden van het geval, zoals het ‘top-level’domein van de internetadressen, de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden of andere verwijzingen op de website naar een bepaald land. Van een mede op Nederland gerichte website kan volgens dit arrest, waarin het overigens niet ging om een auteursrechtinbreuk maar deelname aan kansspelen via het internet, sprake zijn indien Nederland is vermeld in een op de website voorkomende lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen, en aan de kansspelen kan worden deelgenomen zonder dat daartoe andere handelingen zijn vereist dan die op de computer kunnen worden verricht.

Voorshands wordt geoordeeld dat Dimensione haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per e-mail (mede) rechtstreeks te koop aanbiedt in Nederland. Daarvoor wordt van belang geacht dat Nederland voorkomt op de landenlijst van het bestelformulier op haar website, bestellingen van meubels vanuit Nederland worden gehonoreerd en vanuit Nederland bestelde catalogi naar Nederland worden toegezonden. Er is door Dimensione zelfs direct reclame gemaakt in Nederland door middel van haar mailing waarin wordt verwezen naar haar website. Deze mailing is volgens eigen verklaring van Dimensione ter zitting verzonden naar 10.000 potentiële zakelijke klanten in Nederland. Verder wordt per e-mail reclame gestuurd naar Nederlandse e-mailadressen, waarin wederom naar haar website wordt verwezen. Indien vanuit Nederland een bestelling wordt geplaatst, wordt een en ander afgehandeld, zonder dat de koper zich verder druk hoeft te maken over het transport.


Categorieën: Auteursrecht, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Merkenrecht, nocategory

Tags: