Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018 (bekende Nederlandse TV-presentatrice), ECLI:NL:RBAMS:2018:7397

Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018 (bekende Nederlandse TV-presentatrice), ECLI:NL:RBAMS:2018:7397

Het onderwerp van het Artikel en de publicatie van de foto’s geven nadere informatie over de

omstandigheid dat iemand inmiddels een relatie heeft en met wie, alsmede over de persoon van

eiser. De foto’s zijn illustratief voor het Artikel, zijn niet diffamerend en niet genomen in een intieme setting. Geheime of vertrouwelijke informatie is niet openbaar gemaakt. Informatie over het werk van eiser en daaraan gerelateerde gegevens zijn en waren ook al eerder te vinden in andere publicaties en op het internet. Het artikel is niet negatief van toon en gesteld noch gebleken is dat het onjuiste informatie bevat.

Wat betreft de totstandkoming van de foto’s geldt dat deze, mogelijk op één na, zijn genomen op de openbare weg. Op voorhand is niet voldoende zeker dat deze het resultaat zijn van het hinderlijk volgen van eiser door gedaagde dan wel anderszins als onrechtmatig zijn te bestempelen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat Sanoma c.s. wist of moest weten dat eiser tegen het maken van de foto’s bezwaar had.

Dat het publiceren van de foto’s en het Artikel schadelijk is voor de reputatie van eiser, heeft hij tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Sanoma c.s. niet aannemelijk gemaakt. Het artikel bevat, zoals gezegd, geen onjuistheden of grievende passages.

Wel is de naam van een van de contacten van eiser genoemd, maar over de aard van de relatie van deze persoon met eiser worden slechts enige vragen opgeworpen in het Artikel. Van een aantasting van de privacy van cliënten en/of patiënten van eiser is in het Artikel dan ook evenmin sprake.

Gelet op de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden is hetgeen eiser heeft gesteld ten aanzien van zijn privacy in de gegeven omstandigheden niet voldoende zwaarwegend om de balans naar zijn kant te doen doorslaan.

Ook het beroep op de AVG van eiser in dit verband slaagt niet. Anders dan eiser heeft betoogd is de verwijzing van Sanoma c.s. naar artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG terecht. Het maken en gebruiken van de foto’s van eiser en de verwerking van overige gegevens door Sanoma c.s. in het Artikel valt onder de in artikel 43 Uitvoeringswet AVG vervatte uitzondering voor de verwerking van  persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden. Dat het uitgeven van het tijdschrift ook een commercieel doel dient, maakt dat niet anders.

Categorieën: Foto's, Journalist, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,