Rechtbank Amsterdam 13 april 2011 (Tradebox), LJN BQ7598 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7598)Rechtbank Amsterdam 13 april 2011 (Tradebox), ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7598, LJN BQ7598

ZogenaamdeTradebox overeenkomst tussen eiser A en gedaagde ABN Amro, op basis waarvan Arealtime orders kon plaatsen. A lijdt schade als gevolg van storing ingeautomatiseerd systeem van broker van ABN Amro. ABN Amro beroept zich op haaralgemene voorwaarden.

Op de voetvan artikel 6:234 lid 2 BW (oud) kunnen de algemene voorwaarden vóór of bij hetsluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ook langs elektronische weg terbeschikking worden gesteld. Voorwaarde is dan wel dat dit geschiedt op zodanigewijze dat de voorwaarden door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en voorhem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. In onderhavig gevalis dat naar het oordeel van de rechtbank niet gebeurd. Weliswaar is tercomparitie verklaard dat (thans) bij de aanvraag van TradeBox een vinkje moetworden geplaatst dat de algemene voorwaarden TradeBox bekend zijn, maar dat is,nog daargelaten of dat ook ten tijde van A’s aanvraag gold, in het licht van debetwisting van kennisneming onvoldoende om te kunnen concluderen dat devoorwaarden ter beschikking zijn gesteld en ook nog eenvoudig konden wordenopgeslagen. Dat de voorwaarden op de website van ABN Amro en/of via een linkzijn te raadplegen, maakt dit niet anders nu bij de bevestigingse-mail TradeBoxaan A volstaan is met de opmerking dat de voorwaarden van toepassing zijn,terwijl die e-mail een integrale tekst van die voorwaarden dan wel een directe(internet)koppeling naar die tekst ontbeert.


Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce, nocategory

Tags: , , , , , , ,