Rechtbank Amsterdam 13 mei 2016 (Eritrese intimidatie bodem), ECLI:NL:RBAMS:2016:2859

Rechtbank Amsterdam 13 mei 2016 (Eritrese intimidatie bodem), ECLI:NL:RBAMS:2016:2859

Eiser en anderen hebben op Twitter in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt het met de zienswijze van X niet eens te zijn. Eiser is hierover zelf naar buiten getreden en kan in zijn (voormalige) functie van voorzitter van de YPFDJ als een ‘publieke figuur’ worden gekenschetst. In het kader van de discussie over Eritrea is aan X een aantal tweets gezonden. Eiser heeft in de door hem verzonden tweets met name meegedeeld dat hij vanwege de uitlatingen van X aangifte tegen haar (en naam 2 ) heeft gedaan en dat de politie een onderzoek naar X is gestart (dat dit laatste het geval is heeft X overigens weersproken). Aan eiser kan worden toegegeven dat het twitterbericht met de intimiderende tekst ‘ X wordt lastig, het wordt tijd actie te ondernemen’ niet door hem is verzonden, noch enige andere tweet waarin direct of indirect wordt gedreigd met geweld. Ook de tweet met de tekst ‘This could be a career ending case of the both of you’ (‘deze zaak kan het einde van jullie carrière betekenen’) is niet afkomstig van hem, maar van (de journalist) naam 3 .

De Volkskrant schreef over de tweets het volgende:

Op elk interview volgen heftige reacties via sociale media van haar onbekende, ogenschijnlijke Eritreeërs. (…) De ene dreigtweet volgt op de andere. (‘ X wordt lastig, het wordt tijd actie te ondernemen’, 2014), er volgen beschuldigingen dat ze niets over Eritrea weet. Ene eiser blijkt veelvuldig de afzender of retweeter te zijn. (…)
De bezwaren van eiser richten zich met name tegen dat laatste zinnetje. Anders dan eiser stelt, staat in deze passage van het artikel niet met zoveel woorden dat eiser de afzender is van tweets waarin directe bedreigingen jegens X worden geuit. Wel kan gelet op de context en toonzetting van de berichtgeving de indruk ontstaan dat eiser de afzender is van tweets met dreigende inhoud. Die indruk is onjuist. Van directe bedreigingen door eiser is geen sprake geweest. Dit neemt niet weg dat De Volkskrant met deze uitlatingen binnen de grenzen van de uitingsvrijheid is gebleven. In de context van het debat en de daarmee gepaard gaande reacties kunnen de (herhaalde) mededelingen dat strafrechtelijk aangifte tegen X is gedaan en dat een politieonderzoek is gestart tegen haar worden ervaren als pogingen om haar de mond te snoeren en aldus als ‘dreigende’ taal worden ervaren. Vooralsnog bestaat in de gegeven omstandigheden onvoldoende aanleiding om hetgeen er wel staat te rectificeren.

De term ‘steeds radicaler’, is een waardeoordeel dat voor rekening van De Volkskrant komt en geen feitelijke constatering. Deze term is (alleen) gehanteerd als subkop in het digitale gedeelte van de krant. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat dit ernstige gevolgen heeft voor de reputatie van eiser . Een kop van een artikel is bedoeld om de aandacht te trekken en mag wat ongenuanceerder van toon zijn dan de rest van het artikel. In dit verband blijft, gezien de geschetste context, ook deze aanduiding binnen de grenzen van de uitingsvrijheid.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , ,