Rechtbank Amsterdam 14 juli 2010 (GeenStijl – majesteit, bodemprocedure), LJN BN4359 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BN4359)Rechtbank Amsterdam 14 juli 2010 (GeenStijl – majesteit, bodemprocedure), ECLI:NL:RBAMS:2010:BN4359, LJN BN4359


De rechtbank is van oordeel dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting in het licht van alle feiten en omstandigheden noodzakelijk en proportioneel is. De rechtbank stelt daarbij het denigrerende en vernederende karakter van het filmpje en de daarbij geplaatste teksten voorop. GeenStijl heeft weliswaar het recht ‘to shock, offend and disturb’, maar daaraan zijn grenzen. Die grenzen zijn hier overschreden. De rechtbank neemt daarbij, behalve het denigrerende en vernederende karakter van het filmpje, in overweging dat van een klemmende reden van publiek belang om het filmpje (en de begeleidende teksten) te plaatsen geen sprake is. GeenStijl heeft voldoende mogelijkheden om het bralgedrag van beschonken studenten op een provocerende wijze aan de kaak te stellen, zonder daarbij de persoonlijke levenssfeer van [eiseres] op de hier aan de orde zijnde ingrijpende wijze aan te tasten. Van een misstand zoals GeenStijl die zegt aan de kaak te willen stellen, is naar het oordeel van de rechtbank bovendien geen sprake, zoals GeenStijl ter zitting ook met zoveel woorden te kennen heeft gegeven. De rechtbank betwijfelt bovendien of GeenStijl het publiek wilde informeren, zoals zij vervolgens aanvoert. De rechtbank verwijst in dit verband naar de tekst die bij de versie met balk is geplaatst. Daaruit blijkt veeleer dat het GeenStijl ‘om de lol’ te doen was. Ook het ‘nieuwsfeit’ dat eiseres een procedure is gestart tegen GeenStijl levert geen rechtvaardiging op het filmpje opnieuw (met balk) te plaatsen. Uit de hiervoor bedoelde tekst blijkt dat het GeenStijl bij het plaatsen van het filmpje helemaal niet om het brengen van een nieuwsitem te doen was. In reactie op het uitbrengen van de dagvaarding meldt GeenStijl immers: “Dan kun je het krijgen ook”. Dat geeft geen blijk van het willen brengen van een nieuwsitem. Zo het aanhangig maken van de dagvaarding al als nieuwsfeit is te zien, kon GeenStijl dit nieuwsfeit bovendien brengen zonder het filmpje opnieuw te tonen.


Categorieën: Filmpjes op internet, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,