Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (Overstappen), ECLI:NL:RBAMS:2018:821

Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (Overstappen), ECLI:NL:RBAMS:2018:821

Geoordeeld wordt dat met het zonder nader onderzoek downloaden en gebruiken van een op het internet circulerende foto Overstappen.nl het risico heeft genomen dat op die foto auteursrecht rustte.

Onvoldoende is gesteld om ervan uit te kunnen gaan dat de kopie van de foto zoals door Overstappen.nl van een andere site dan die van Masterfile is gedownload daar bewust door Masterfile zelf is geplaatst om overtreding uit te lokken. Het enkele feit dat foto’s zonder meer illegaal (zonder watermerk) van de site van Masterfile zelf kunnen worden gedownload, zoals onbetwist is gesteld, en daardoor makkelijker kunnen worden verspreid is, gelet op de belangen die Masterfile zegt te behartigen, zeker merkwaardig, maar onvoldoende om van uitlokking te kunnen spreken. Deze gang van zaken is dus niet van invloed op de hoogte van de eventueel door Overstappen.nl te betalen schadevergoeding.

Voor de hoogte van het bedrag dat Masterfile in rekening had mogen brengen indien toestemming was gevraagd wordt uitgegaan van de door Overstappen.nl uitgevoerde berekening die uitkomt op € 290,00, nu die uitkomst bij de door Overstappen.nl gebruikte variabelen op zichzelf niet door Masterfile wordt betwist.

Masterfile vordert een verhoging van de schadevergoeding van 100% van het reguliere tarief, door haar opslag genoemd. Uit haar stelling dat de opslag gerechtvaardigd is omdat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden om een auteursrechtinbreuk achteraf te herstellen door het betalen van het gangbare tarief, kan worden opgemaakt dat zij deze opslag ziet als een boete. Een dergelijke boete kent het Nederlands schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad evenwel niet, dus op deze grond is het bedrag aan opslag niet toewijsbaar.

Een hogere schadevergoeding dan onder 13 genoemd is dan ook alleen toewijsbaar indien vast komt te staan dat deze schade daadwerkelijk door Masterfile is geleden. Zij dient daarvoor feiten en omstandigheden te stellen. Masterfile heeft in dat verband gesteld, kennelijk subsidiair, dat zij kosten maakt voor het opsporen van inbreuk en daartoe derde partijen inschakelt. Deze stelling heeft zij echter niet nader uitgewerkt, zodat hieraan voorbij wordt gegaan.

Volgt veroordeling tot € 290 schadevergoeding.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding

Tags: , , , , ,